Necessites saber el valor d'un immoble?

Avals i garanties per a l'AEAT

Teniu la necessitat d'aportar garanties sobre actius davant de l'Agència Tributària? Podem valorar els teus actius complint els requisits de l'AEAT mitjançant una valoració justificada.

Estudis immobiliaris

Risc Valor et dóna les claus per saber quina és la dinàmica del mercat immobiliari perquè puguis analitzar i definir el millor posicionament del teu producte.

Expropiacions

La complexitat d'un expedient expropiatori, pel que fa a requisits administratius i a la determinació de les indemnitzacions, fan aconsellable la proximitat i la complicitat d'un expert.

Herències i divorcis

En moments difícils, Risc Valor t'aporta la serenitat i la confiança d'un equip d'experts en valoracions per argumentar les teves reclamacions en casos d'herències o divorcis.

Operacions vinculades

T'ajudem a comprovar si els preus fixats entre les parts vinculades són de mercat, o bé a estimar quins serien els més adequats en tota mena d'operacions.

Valoracions cadastrals i contradictòries

Risc Valor t'aporta l'experiència i el coneixement per argumentar la teva oposició al valor assignat per l'Administració pública i, si escau, reclamar-ne la devolució corresponent.

Valoracions industrials

A la valoració industrial donem valor a naus, instal·lacions, maquinària i altres estris, utillatge, eines i mobiliari. En definitiva, donem el valor del conjunt productiu d'una empresa.

caCA