Valoracions cadastrals i contradictòries

Presentació

Risc Valor t'aporta l'experiència i el coneixement per argumentar la teva oposició al valor assignat per l'Administració pública i, si escau, reclamar-ne la devolució corresponent.

Risc Valor t'ajuda en processos d'impugnació de valors a determinar si el valor assignat al teu immoble per l'Administració és el correcte, o bé hi ha errors de classificació, característiques o de criteris que permetin al contribuent presentar una valoració contradictòria. El nostre equip especialitzat en les normes de valoració cadastral us ajudarà en tot el procés d'impugnació: des de la verificació i validació de l'import assignat, l'elaboració del corresponent informe pericial contradictori, i fins i tot si escau, defensa com a pèrit en fase judicial.

Què és?

El valor cadastral assignat a un immoble determina la base del pagament dimpostos de naturalesa real, com els de tinença (IBI) i els de transmissió (compravendes, successions i donacions). De vegades registralment a Cadastre els actius estan indegudament classificats o hi ha errors en les seves característiques, cosa que provoca un increment en la càrrega fiscal que suporta el contribuent. Altres vegades, com en les de liquidació d'impostos sobre transmissions, l'Administració Tributària realitza una comprovació de valors amb la proposta de liquidació corresponent –si escau- de l'impost corresponent.

A tots dos escenaris el nostre equip està especialitzat en la valoració d'actius en procediments fiscals ajudant-te a instar una valoració contradictòria, o bé iniciar un procés d'impugnació de valor cadastral. El nostre equip treballarà conjuntament amb els assessors fiscals-jurídics per intentar garantir l'èxit de la reclamació; i si calgués el nostre equip defensarà com a pèrit la valoració contradictòria. La nostra homologació com a Societat de taxació pel Banc d'Espanya ens fa competents davant de qualsevol instància de l'Administració Pública.

Per a qui?

i-persfis&jur-Business man-02-WF

Contribuents
afectats per una
inspecció de valors

i-assjurid-Rules-WF

Despatxos jurídics
i assessors fiscals

i-assfiscals-Finance-02

Empreses patrimonials
i SOCIMIs

i-entfinanc-Bank

Entitats amb sòl
pendent de gestió

i-auditors-File Ok

Responsables
d'immobles
de gran tamany

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA