Contactar Risc Valor

ATENCIÓ AL CLIENT

RISC VALOR, SA posa a disposició dels seus clients i usuaris la informació en relació al seu Servei d'Atenció al Client (SAC)  Per a dirigir les possibles queixes o reclamacions en relació als serveis prestats per l'Empresa.

Les reclamacions i queixes es poden fer davant del Servei d'Atenció al Client, a qualsevol oficina oberta al públic, així com a través de les adreces electrònica i postal habilitada a aquest efecte:

  • Avda. Josep Tarradellas 123-127, 5º B, 08029 Barcelona, Telf. 93 218 23 00
  • Internet, atencionclientes@riscvalor.com

El Servei d'Atenció al Client és i actua amb plena autonomia i independència de la resta de serveis de la Companyia.

Les dades mínimes per poder efectuar una efectiva tramitació de la queixa/reclamació han de ser:

  • Nom, cognoms i NIF de la persona interessada
  • Nº d'expedient de RISC VALOR, S.A.
  • Data d'emissió de l'informe de valoració
  • Motiu fonamentat de la reclamació que cursa i documentació si escau que acompanyi la queixa.
  • Dades de contacte per a la comunicació de la resolució

Serà obligació del SAC atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions presentades pels clients de la Societat en el termini de dos mesos des de la presentació davant del Servei d'Atenció al Client o per qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

De no ser satisfactòria la resolució del SAC, el client i usuari podrà presentar reclamació davant del Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya les dades del qual són:

Banco de España
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá, 48- 28014 Madrid

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/quejas/reclamaciones/

La formulació de la queixa i/o reclamació davant del Banc d'Espanya requereix haver esgotat prèviament la via del Servei d'Atenció al Client.

Legislació aplicada

Per a la defensa del client de serveis financers són aplicables la Llei 2/2011, de 4 de març, l'Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre i l'Ordre ECO/734/2004 d'11 de març.

  • Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.
  • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
  • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

Coneix el valor del teu immoble amb una taxació oficial

caCA