Necessites defensar el valor d'un dret o d'un actiu?

Les empreses o persones, de vegades, es veuen sotmeses a litigis i disputes judicials i fiscals (ja sigui amb els seus competidors, els seus clients, els seus proveïdors o amb Organismes Oficials) que tenen associats components econòmics o tècnics de certa complexitat. Un dels factors que poden resultar crucials per a una resolució favorable és comptar amb l'assessorament d'un Expert Independent de reconegut prestigi, amb la missió d'ajudar-te a identificar tant les fortaleses de la teva posició com les debilitats de la posició de la part contrària.

Valoraciones para periciales

Àrees que cobrim amb el nostre servei.

Tanmateix, aquests professionals han de ser capaços d'elaborar un informe en què ARGUMENTIN els fets amb senzillesa i claredat, es REDACTEN unes conclusions directes i contundents i si cal, es DEFENSI l'informe en fase de judici. A l'àrea fiscal, el nostre equip us podrà ajudar en els processos de valoració cadastral, revisant els criteris i els valors fixats per l'Administració i assessorant-vos sobre quin és el millor enfocament.

En el cas de preus de transferència, us podrem ajudar en fases prèvies a la inspecció, a determinar quin és el valor raonable de mercat que les parts vinculades haurien d'imputar-se. Finalment, i en casos d'oposició als valors assignats per l'Administració, el nostre equip prepara l'informe pericial de valoració contradictòria per presentar davant de l'organisme pertinent.

  • Fiscal: Valoració cadastral, justificació de valors contradictoris, plusvàlues municipals, AJD, ITP, justificació de preus de transferència en operacions vinculades
  • Forensic: dret laboral concursal, mercantil i civil.
caCA