Atenció al client

RISC VALOR, S.A posa a disposició dels seus clients i usuaris la informació en relació al seu  Servei d´ Atenció al Client (SAC) al qual pot dirigir-se per queixar-se i/o fer reclamacions respecte als serveis rebuts.

Les reclamacions i queixes poden presentar-se davant del Servei d´Atenció al Client (SAC) i en qualsevol oficina oberta al públic de la entitat; així com a través de les adreces electròniques i postals habilitades:

El Servei d´ Atenció al Client (SAC), és i actua amb plena autonomia i independència de la resta de serveis de la companyia.

Les dades mínimes per poder efectuar la queixa/reclamació han de ser:

  • Identificació del sol·licitant del servei (Nom, cognoms i NIF) i de qui presenta la queixa
  • Número d´expedient de RISC VALOR, SA
  • Data d´emissió de l´Informe de valoració
  • Motiu fonamentat de la queixa/reclamació, i en el seu cas, documentació adicional
  • Dades de contacte per a comunicar la resolució

Serà obligació del SAC resoldre el cas en un màxim de 2 mesos des de la data de la presentació, a computar des de la presentació de les mateixes per qualsevol de les formes establertes.

De no ser satisfactòria la resolució del SAC, el client té dret a presentar la reclamació/queixa davant el Servei de Reclamacions del Banc d´Espanya

Banco de España
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones
C/ Alcalá, 48- 28014 Madrid

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/quejas/reclamaciones/

La formulació de la queixa i/o reclamació davant el Banc d Espanya requerirà haver esgotat prèviament la via del Servei d´Atenció al Client.

 

Legislació aplicable

Per a la defensa del client de serveis financers son d´aplicació la Llei 2/2011, de 4 de març, la Orden ECC/2502/2012, de 16 de novembre i la Orden ECO/734/2004 de 11 de març.

  • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
  • Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  • Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.