Expropiacions

Presentació

La complexitat d'un expedient expropiatori, pel que fa a requisits administratius i a la determinació de les indemnitzacions, fan aconsellable la proximitat i la complicitat d'un expert.

Risc Valor us pot acompanyar en processos expropiatoris, garantint una correcta determinació de les indemnitzacions. Per tal de tramitar l'expedient administratiu amb garanties d'èxit, et podem ajudar en la fixació del preu just d'expropiació, verificant les operacions de repartiment de beneficis i càrregues per a l'execució de l'ordenació territorial i urbanística, fixant el preu a pagar pel propietari en la venda o la substitució forçosa, o fins i tot determinant la responsabilitat patrimonial de l'Administració pública. Posem a la vostra disposició al nostre equip d'especialistes que us pot assessorar sobre la problemàtica expropiatòria.

Què és?

Un expedient d'expropiació forçosa iniciat per l'Administració ha de respectar unes normes que són: la declaració d'utilitat pública o d'interès social, la declaració de necessitat d'ocupació i la determinació de “just preu”. Rebuda la notificació d'ocupació i expropiació, els propietaris afectats tenen dret a concretar el valor del que és expropiat de manera motivada (full d'estimació). Algunes de les pèrdues que cal justificar són les de béns no traslladables, despeses de trasllat, pèrdues d'activitat transitòries, pèrdues de fons de comerç, entre d'altres.

A partir d'aquest moment, o bé hi ha consens de valors o bé s'inicia un expedient de reclamació amb discrepàncies de valor. En aquest procés és important comptar amb la supervisió d'un equip tècnic i d'economistes especialitzat en expropiacions i disposar d'un informe d'expropiació identificant els perjudicis econòmics o patrimonials patits, per reclamar correctament quanties davant l'Administració competent, fins i tot en cas d'impugnacions davant instàncies judicials. El nostre equip t'acompanyarà a qualsevol dels escenaris per defensar els teus interessos econòmics justificats motivadament.

Per a qui?

i-persfis&jur-Business man-02-WF

Afectats per expedients
d'expropiació

i-assjurid-Rules-WF

Assessors jurídics

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA