Avals i garanties per a l'AEAT

Presentació

Teniu la necessitat d'aportar garanties sobre actius davant de l'Agència Tributària? Podem valorar els teus actius complint els requisits de l'AEAT mitjançant una valoració justificada.

A aquests efectes, les valoracions que s'aportin a l'Agència Tributària han de complir uns requisits per reconèixer-les i acceptar-les; és imprescindible que els informes que serveixin com a garantia siguin emesos per una societat de taxació de prestigi que estigui registrada al registre d'entitats de valoració especialitzades del Banc d'Espanya. T'oferim la proximitat del nostre equip per argumentar i justificar degudament un informe complet de valoració, que constitueixi una eina adequada i transparent per a la determinació del valor de la garantia, seguint els requisits, comprovacions i recomanacions de l'ordre ECO/805/2003.

Què és?

A l'article 65 de la Llei 58/2003 de la General Tributària (LGT) es preveu la possibilitat d'ajornar o fraccionar “deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu”. D'acord amb l'article 65.2 de la LGT, es podran ajornar gairebé tots els impostos o deutes amb l'Administració Tributària, llevat dels models objecte de pagament de retencions dels treballadors i professionals (model 111, per exemple). Les garanties aportades han de cobrir l'import del deute del període voluntari, els interessos de demora que generi l'ajornament o fraccionament del pagament i un 25% de la suma de tots dos. Serà necessari disposar de garanties (aval bancari o garantia hipotecària) per ajornar deutes l'import dels quals superi els 18.000 euros.

Risc Valor te puede ayudar a certificar de forma adecuada e independiente el valor de los activos que pueden formar parte de la aportación de garantías a AEAT, como entidad especializada y habilitada en el registro de homologaciones de sociedades de tasación del Banco de España.

Per a qui?

i-persfis&jur-Business man-02-WF

Persones físiques
i jurídiques

i-assjurid-Rules-WF

Assessors jurídics

i-assfiscals-Finance-02

Assessors fiscals

i-gestor-Folder-01-WF

Gestories

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA