Valoracions internacionals

Presentació

En funció de la finalitat, podem valorar amb estàndards nacionals comunament acceptats al nostre país, o bé emetre informes de valoració d'acord amb altres estàndards internacionals.

Sol ser la destinació o finalitat de la valoració la que ens ha d'indicar si la valoració de l'actiu s'ha de fer sota estàndards nacionals o internacionals (IVS – EVS). És important concretar quin tipus de valoració cal amb anticipació, ja que la forma d'abordar els treballs és diferent en cada cas. Les valoracions realitzades sota estàndards internacionals són recomanables per a aquelles operacions en què intervinguin persones o entitats estrangeres, facilitant així l'enteniment i la conformitat de totes les parts intervinents en l'operació que motiva la valoració.

Què és?

Hi ha diferents estàndards de valoració al món. A Espanya, per exemple, el percentatge més alt de valoracions es realitza atenent les recomanacions i la metodologia de l'Ordre ECO805/2003, si bé hi ha altres normes, en funció de la finalitat i la tipologia de l'actiu objecte de valoració. Més enllà de les nostres fronteres, els estàndards més comunament acceptats estan regulats per dues institucions. 1. La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), en línia amb les directrius de l'International Valuation Standards Committee (IVSC) 2. El Grup Europeu d'Associacions de Taxadors (TEGOVA en anglès), que és responsable de la publicació de les Normes Europees de valoració (EVS).

En qualsevol cas, la finalitat de totes dues institucions és promoure la pràctica òptima de la valoració per part de professionals de tot el món, mitjançant processos de valoració fiables, transparents, estandarditzats i independents. Els informes realitzats sota aquests estàndards faciliten la comparabilitat i homogeneïtat d'informació per a operadors l'àmbit dels quals no se centri en un únic país.

Per a qui?

i-admconc-Banker-02-WF

inversors
internacionals

i-assjurid-Rules-WF

Assessors jurídics
i fiscals

i-assfiscals-Finance-02

Fons d'inversió

i-auditors-File Ok

Auditors

i-entfinanc-Bank

Entitats financeres

i-persfis&jur-Business man-02-WF

Multinacionals

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA