Valoracions concursals

Presentació

Només les societats de taxació homologades pel Banc d'Espanya tenen la capacitat de certificar informes de valoració raonable d'actius immobiliaris afectats en processos concursals.

Risc Valor compta amb una experiència de més de 20 anys col·laborant en processos concursals, fet que ens ha permès obtenir un gran coneixement sobre la valoració d'actius i unitats productives afectats en processos concursals, consolidant la nostra firma com a referent en la valoració de tota mena actius a Espanya. Aquesta experiència, aliada amb la nostra homologació al registre de societats de taxació especialitzades en valoració del Banc d'Espanya amb el número 4456, ens ha permès consolidar un equip pluridisciplinar solvent, capaç de fer front a qualsevol valoració d'actius mobiliaris i immobiliaris

Què és?

Des del 6 de setembre de 2014, segons la publicació de les mesures urgents en matèria concursal del Reial decret llei 11/2014, creiem poder ser un col·laborador clau per a tu, tenint en compte que a partir d'ara, seran únicament les societats de taxació homologades pel Banc d'Espanya les que poden certificar els informes de valoració raonable d'actius immobiliaris afectats en processos concursals.

Detallem a continuació un extracte de la normativa:  5. A l'efecte de l'article 90.3, s'ha d'expressar el valor de les garanties constituïdes en assegurament dels crèdits que gaudeixin de privilegi especial. Per determinar-los es deduiran, dels nou dècims del valor raonable del bé o dret sobre el qual estigui constituïda la garantia, els deutes pendents que gaudeixin de garantia preferent sobre el mateix bé, sense que en cap cas el valor de la garantia pugui ser inferior a zero, ni superior al valor del crèdit privilegiat ni al valor de la responsabilitat màxima hipotecària o pignoratícia que s'hagi pactat.

Per a qui?

i-admconc-Banker-02-WF

Admin. concursales

i-assjurid-Rules-WF

Despatxos jurídics

i-entfinanc-Bank

Entitats financeres

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA