Marques i Patents

Presentació

Intangibles: l'actiu amb més rellevància en la generació de valor empresarial.

Dins el valor global de la Companyia, us ajudem a estimar el valor d'actius claus en la generació d'aquest valor empresarial. Poden prendre diverses formes i afectar diverses àrees clau de la Companyia: marques (màrqueting), clientela (comercial), know how, patents i patent box (tecnologia/producció). El nostre equip especialitzat en valoració d'intangibles analitza la contribució de l'actiu intangible a valorar la generació de fluxos de caixa de la companyia, tenint-ne en compte les especificitats pel que fa a risc, vida útil i protecció legal. La valoració d'intangibles integrats a l'actiu d'una Companyia s'ha de fer contemplant la perspectiva general de la Companyia que els explota.

Què és?

Els actius intangibles es composen per drets susceptibles de valoració econòmica, identificables, tenen caràcter no monetari i no tenen aparença física. Perquè sigui identificable, han de complir amb una de les dues condicions següents: i) Que siguin separables, és a dir, que puguin ser venuts, cedits, lliurats per a la seva explotació, arrendats o intercanviats, ja sigui individualment o juntament amb altres actius o passius amb què guardin relació, ii) que sorgeixin de drets legals o contractuals, amb independència que siguin transferibles o separables de l'empresa.

Els INTANGIBLES que habitualment es valoren són: MARQUES protegides legalment, transmeten al client una reputació d'empresa o producte que contribueix mitjançant un preu més gran o una quota de mercat més gran en la generació de fluxos de caixa. KNOW HOW Permet a la Companyia generar un producte diferenciat o millorar els processos, si aquest know-how compta amb protecció legal, parlaríem de PATENTS o models d'utilitat. CARTERA DE CLIENTS és el conjunt de relacions amb clients susceptibles de generar ingressos.

Per a qui?

i-admconc-Banker-02-WF

Dtors. Financers

i-assjurid-Rules-WF

Despatxos jurídics

i-assfiscals-Finance-02

Assessors
fiscals

i-auditors-File Ok

Auditors

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA