Risc Valor - Valoracions internacionals

En funció de la finalitat, podem valorar amb la normativa que regeix a Espanya, o bé emetre informes de valoració conforme a altres estàndards internacionals.

És normalment el destí o la finalitat de l’operació la que ens ha d’indicar si la valoració de l’actiu ha de fer-se amb estàndards nacionals o internacionals (IVS – EVS). És important concretar quin tipus de valoració és necessària amb antelació, ja que la forma d’abordar els treballs és diferent en cada cas. Les valoracions realitzades sota estàndards internacionals són recomanables per aquelles operacions en les que hi intervinguin persones o entitats estrangeres, facilitant d’aquesta manera l’enteniment i conformitat de totes les parts que intervinguin en l’operació que motiva la valoració.

QUÈ ÉS?

Existeixen diversos estàndards de valoració en el món. A Espanya per exemple, el percentatge més elevat de valoracions es realitza atenent a les recomanacions i metodologia de l’Ordre ECO805/2003, tot i que existeixen altres normes, en funció de la finalitat i tipologia de l’actiu que és objecte de valoració. Més enllà de les nostres fronteres, els estàndards més habitualment acceptats estan regulats per dos institucions. 1. La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), en línia amb les directrius de la International Valuation Standards Committee (IVSC) 2. El Grup Europeu d’Associacions de Taxadors (TEGOVA en anglès), que és responsable de la publicació de les Normes Europees de Valoració (EVS). En qualsevol cas, la finalitat d’ambdós institucions és la de promoure la pràctica òptima de la valoració per part de professionals de tot el món, mitjançant processos de valoració confiables, transparents, estàndards i independents. Els informes realitzats amb aquests estàndards faciliten la comparabilitat i homogeneïtat d’informació per a operadors, l’àmbit dels quals no se centri en un únic país.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en un anàlisi detallat dels actius, la seva quantificació pels nostres experts i l’emissió d’un informe i certificat dels actius afectats, que es realitzarà segons els requisits dels estàndards internacionals de valoració escollits (IVS/EVS), en funció de la naturalesa de l’operació i les parts implicades. L’exemplar que es lliura es concreta en un informe de la valoració original i una còpia en format PDF signada digitalment. Segons la seva complexitat, aquest informe pot fer-se en uns deu dies, termini que es concretarà en el moment de pressupostar i concretar les condicions de l’encàrrec.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Fons d’inversió.
  • Inversors internacionals.
  • Assessors jurídics.
  • Assessors fiscals.
  • Entitats financeres.
  • Multinacionals.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Aquest tipus de valoracions està destinat a qualsevol persona o entitat que intervingui en operacions de compra o venda d’actius o de qualsevol altra naturalesa, en les que sigui necessària fixar un valor i en les que intervinguin altres parts de nacionalitats diferents. En aquest cas són molt recomanables uns estàndards i directrius que puguin ser entesos i conformats per totes les parts intervinents en l’operació. Aquest tipus de valo¬racions no són vàlides a Espanya per a constituir garanties hipotecàries sobre actius, tot i que si que poden ser una referència en processos d’in¬versió o desinversió d’empreses, finalitats comptables o valoració de patrimonis privats.

PER QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Habitatges, edificis (també en construcció o rehabilitació), naus industrials, locals comercials, oficines, terrenys, solars i parcel·les, finques rústiques i d’altres explotacions econòmiques; béns tangibles i intangibles, accions i d’altres valors i actius empresarials i comercials.