Risc Valor - Valoracions hipotecàries

El nostre equip d’experts en valoracions de qualsevol tipologia, et pot ajudar en operacions hipotecàries, mitjançant una valoració objectiva dels actius que intervinguin en l’operació.

Risc Valor és una de les empreses homologades pel Banco de España per a l’emissió de valoracions amb garantia hipotecària des de 1994. Per aquest motiu, l’equip de Risc està legitimat per a determinar el valor dels actius que formin part d’una operació hipotecària, complint amb l’Ordre ECO805/2003 els requisits de la qual, entre d’altres són els següents: disposar d’accés a l’interior de l’actiu, aixecament de plànols / croquis, comprovació de l’estat de conservació i ocupació, identificar adequadament la finca registral que servirà de garantia, verificant a la vegada la no existència d’il·legalitats urbanístiques.

QUÈ ÉS?

Les taxacions que es fan amb finalitat hipotecària tenen efectes jurídics, motiu pel qual estan subjectes al compliment de normes relatives a qui pugui fer-les i a com s’hagin de fer per poder assegurar que el valor de taxació que es calcula sigui vàlid. Els informes de taxació els elaboren societats de taxació homologades i supervisades pel Banco de España. L’objectiu d’una entitat financera en aquest tipus d’operacions és garantir que l’actiu tingui un valor suficient per a que en cas d’impagament, aquesta pugui recuperar els diners prestats via hipoteca. El valor de mercat és l’import net que raonablement podria esperar rebre un venedor per a la venda de l’immoble a la data de valoració, mitjançant una comercialització adequada i suposant que hi ha com a mínim un comprador potencial i que ambdós, comprador i venedor actuen lliurement i sense un interès particular en l’operació. Risc Valor, com a societat de taxació homologada pel Banco de España, està capacitada i és competent per a emetre informes de valoració amb finalitat hipotecària.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en una comprovació d’aspectes jurídics i tècnics de la finca, en l’obtenció del valor segons els criteris i metodologia de la norma ECO 805/2003 i com a resultat s’emet un informe i certificat de taxació, segons els requisits exigits per la normativa hipotecària marcada pel Banco de España. L’informe disposa de dos exemplars de l’expedient de valoració o una còpia en format PDF signada digitalment. Segons la complexitat i tipologia de la finca, aquest informe pot fer-se en un parell de dies i té una vigència de 6 mesos.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • A les persones o empreses que necessiten finançament extern donant com a garantia creditícia un bé immoble.

PER QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Perquè en el cas de demanar una hipoteca la regu¬lació del Banco de España t’exigeix oferir com a garantia un immoble valorat per una societat de taxació i aquesta està obligada a complir amb els requisits de la norma ECO805/2003; es tracta de comprovar aspectes tècnics i jurídics i a seguir una determinada metodologia de valoració segons el tipus d’immoble. La valoració es porta a terme per un tècnic competent, que disposa de forma¬ció específica en matèria de valoració sota la supervisió i control de qualitat dels tècnics de RISC VALOR. Tot l’equip està subjecte a un règim d’incompatibilitats, que garanteix la seva independència i que no pot tenir cap tipus d’interès particular en la valoració.

PER A QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Habitatges, edificis en construcció o rehabilitació, edificis en explotació o buits, naus industrials, locals comercials, oficines, terrenys, solars i parcel·les, finques rústiques i d’altres edificacions en explotació econòmica.