Risc Valor - Valoracions d'empreses

Des de Risc Valor podem proporcionar el valor d’una empresa que reflecteixi de forma fiable i real la seva situació financera i de negoci.

La valoració permet mesurar l’efectivitat de la gestió, planificant les estratègies a seguir, definint un pla d’acció que es tradueixi en iniciatives concretes i mesurables, de forma que contribueixin a generar valor a mig i llarg termini. La valoració és una eina clau per a la presa de decisions estratègiques de les empreses, motiu pel qual ha d’estar ben fonamentada perquè contribueixi a l’elecció de les accions correctes. Mitjançant una valoració d’empresa podrem quantificar els elements que constitueixen el seu patrimoni, la seva activitat, la seva potencialitat o qualsevol altra característica susceptible de ser valorada.

QUÈ ÉS?

En una valoració d’empresa o negoci s’han d’analitzar diversos factors, des del valor comptable fins els elements tangibles i intangibles amb els que compti l’empresa o negoci que ha de ser valorada. Normalment, el seu valor dependrà de l’anàlisi dels fluxos de caixa de l’empresa en gran mesura, a més dels actius que tingui. Podríem dir que la seva capacitat per a generar fluxos constants incidirà significativament en el seu valor en el mercat. Algunes aplicacions en les que una valoració d’empresa juga un paper clau són: processos de compra / venda, transmissions de participacions de capital, herències o successions, línies de finançament o reestructuració de deute, ampliacions de capital, remuneració d’accions, anàlisi d’inversions o motius fiscals, entre d’altres. En essència, en la valoració d’una empresa caldrà analitzar diversos aspectes com la tipologia de negoci, el sector on opera, paràmetres fi¬nancers i els seus actius tangibles i intangibles, determinant el seu valor mitjançant una metodologia comprensible i justificada, a més d’aplicar contrastos sectorials en funció de la seva activitat.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

Els mètodes més acceptats es basen: (1) en el conjunt d’actius tangibles i intangi¬bles que té una Companyia: aquest mètode de va¬loració és útil per a Companyies patrimonials, hol¬dings , immobiliàries patrimonials i similars o (2) en la capacitat de generació futura de fluxos que té l’empresa com un negoci, tenint en compte addicionalment aquells actius que no explota o són extrafuncionals. Aquesta metodologia és la que s’utilitza habitualment per a companyies industrials, comercials i de serveis i implica tenir un coneixement important del negoci.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Directors financers, responsables de la fiscalitat de les empreses del grup.
  • Auditors.
  • Assessors fiscals.
  • Assessors jurídics.

PER QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

La importància de fer una valoració, respon no només a la necessitat de conèixer quin és el valor just de mercat d’una empresa sinó també a la necessitat de saber quin rumb pren en cada moment i quines mesures específiques s’han de prendre per assolir els objectius desitjats. La valoració permet mesurar l’efectivitat de la gestió i definir un pla d’acció mesurable, de forma que contribueixi a generar valor a mig i llarg termini. En aquest sentit, és clau conèixer el valor just de mercat ja que no es pot millorar el que no es pot mesurar.

PER A QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Companyies patrimonials, holding, industrials, comercials, de serveis; concessions administratives i unitats productives.