Risc Valor - Valoracions concursals

Només les societats de taxació homologades pel Banco de España, tenen la capacitat de certificar informes de valoració dels actius immobiliaris afectats en processos concursals.

Risc Valor compta amb una experiència de més de 20 anys col·laborant en processos concursals, fet que ens ha permès obtenir un gran coneixement sobre la valoració d’actius i unitats productives afectats en processos concursals, consolidant la nostra firma com a un referent en la valoració de tot tipus d’actius a Espanya. Aquesta experiència, aliada amb la nostra homologació en el registre de societats de taxació especialitzades en valoració del Banco de España amb el número 4456, ens han permès consolidar un equip pluridisciplinari solvent, capaç de fer front a qualsevol valoració d’actius mobiliaris i immobiliaris.

QUÈ ÉS?

Des del 6 de setembre del 2014, segons la publicació de les mesures urgents en matèria concursal del Real Decret Llei 11/2014, creem que podem ser un col·laborador clau per tu, tenint en compte que a partir d’ara, seran únicament les societats de taxació homologades pel Banco de España les que podran certificar els informes de valoració raonable d’actius immobiliaris afectats en processos concursals. Detallem a continuació un extracte de la citada normativa: “5. A los efectos del artículo 90.3, se expresará el valor de las garantías constituidas en aseguramiento de los créditos que gocen de privilegio especial. Para su determinación se deducirán, de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado.”

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en una comprovació dels aspectes jurídics i tècnics de la finca, en l’obtenció del valor segons els criteris i metodologia de la norma ECO805/2003 i com a resultat s’emet un informe i certificat de taxació segons els requisits exigits per la normativa marcada pel Banco de España. L’informe lliurat compta amb un exemplar original de l’expedient de valoració o una rèplica en format PDF firmada digitalment. Segons la complexitat i tipologia de la finca, aquest informe pot fer-se en un parell de dies i té una vigència de sis mesos.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Administradors Concursals.
  • Despatxos jurídics.
  • Entitats Financeres.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

En la Llei Concursal, el valor raonable pel cas de béns immobles, es defineix com: “el resultant d’informe emès per una societat de taxació homologada i inscrita en el Registre Especial del Banco de España.” Per aquest motiu, des de Risc Valor podem ajudar-te en aquest tipus de valoracions. A més, per els casos que es consideri que els honoraris de la valoració dels actius, hagin d’anar a càrrec de l’Administrador Concursal, volem ser molt sensibles a aquesta nova disposició des de Risc Valor, oferint preus i fórmules de pagament molt especials, orientades a minimitzar l’impacte i risc econòmic que assumeix l’Administrador Concursal.

PER QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Habitatges, edificis en construcció o rehabilitació, edificis en explotació o buits, naus industrials, locals comercials, oficines, terrenys, solars i parcel·les, finques rústiques i altres edificacions en explotació econòmica; unitats productives.