Risc Valor - Operacions vinculades

T’ajudem a comprovar si els preus fixats entre les parts vinculades són de mercat, o bé a estimar quins serien els més adequats en tot tipus d’operacions.

El nostre equip especialitzat en preus de transferència, t’ajudarà a analitzar si els preus pactats entre parts vinculades són els adequats i de mercat en operacions comercials financeres, d’intangibles, immobiliàries –de lloguer o venda- i en la presentació de serveis corporatius. Realitzem els estudis de Benchmarking i la validació econòmica de les operacions vinclades des d’ un punt de vista de la normativa local, seguint d’aquesta manera les recomanacions de l’OCDE i la UE. Els resultat obtinguts es traslladen a un Informe, ajustats a la normativa fiscal vigent.

QUÈ ÉS?

EL PREU DE TRANSFERÈNCIA és el preu que pacten dues empreses per transferir, entre elles, béns, serveis o drets. Aquest preu és rellevant, en l’àmbit tributari, quan les entitats que pacten el preu tenen vincles de propietat o d’administració entre si (ENTITATS “VINCULADES”) fet que podria facilitar que la fixació del preu no es realitzi en les mateixes condicions que haurien estat utilitzades per entitats no vinculades. Amb l’objectiu d’evitar que les parts vinculades es transfereixin beneficis/pèrdues entre elles, la normativa espanyola de preus de transferència obliga a les companyies amb un volum determinat de transaccions entre elles a DOCUMENTAR-LES I VALORAR-LES. L’objectiu fiscal és que el preu de l’operació o els marges obtinguts per les parts siguin nuls, com si totes les transaccions s’haguessin realitzat dins d’un mercat competitiu, això és, com si l’operació s’hagés realitzat amb o entre parts independents. Risc Valor t’ajuda a validar el preu d’aquelles operacions susceptibles a ser documentades.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

L’informe de validació de preus de transferència consisteix en una identificació de les parts vinculades mercantilment, la descripció dels béns, drets o serveis que es presten entre elles amb transcendència fiscal i , finalment el preu pactat. El nostre equip analitzarà, segons la tipologia de l’operació, criteris i mètodes més ajustats al cas quins són els valors de mercat entre parts independents. Amb l’obtenció de la forquilla de valors de mercat, es validarà l’operació concreta del nostre client, podent-se concloure si està o no en una franja raonable.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Directors financers, responsables de la fiscalitat de les empreses del grup.
  • Assessors fiscals.
  • Assessors jurídics.
  • Auditors.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Des del 2008 la normativa tributària espanyola obliga a les parts que es consideren vinculades mercantilment a justificar la seva política de preus de transferència. En concret tenen tres obligacions bàsiques: la de Documentar l’operació, Valorar-la a mercat i Justificar-ne el resultat. L’incompliment formal d’aquesta obligació és sancionable per l’Administració tributària. La divisió especialitzada de preus de transferència de Risc Valor i Transfer Pricing Sevices t’ajuda en els següents processos: (1) documentar les operacions (realització del “masterfile”), (2) assessorar i planificar la política de preus de transferència i (3) validar per preus fixats o bé ajudar en les valoracions contradictòries.

PER QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Per qualsevol tipus de béns, drets o serveis que es prestin entre les parts vinculades: en concret, operacions financeres, de negoci, intangibles, de serveis corporatius i immobiliaris.