Risc Valor - Marques, patents i know-how

Intangibles: l’actiu amb més rellevància en la generació de valor empresarial.

Dins del valor global de l’empresa, t’ajudem a estimar els valors dels actius claus en la generació de l’esmentat valor empresarial. Poden prendre diverses formes i afectar a diverses àrees clau de la Companyia: marques (marketing), clientela (comercial), Know-how, patents i patent box (tecnologia/producció). El nostre equip especialitzat en valoració d’intangibles analitza la contribució de l’actiu intangible a valorar a la generació del flux de caixa, tenint en compte les seves especificitats en quant al risc, vida útil i protecció legal. La valoració d’intangibles integrats en l’actiu d’una Companyia ha de realitzar-se contemplant la perspectiva general de la companyia que els explota.

QUÈ ÉS?

Els actius intangibles estan composats per drets susceptibles de valoració econòmica, identificables, tenen caràcter no monetari i manquen d’aparença física. Per que siguin identificables, han de complir amb una de les dos següents condicions: i) Que siguin separables, això és, que puguin ser venuts, cedits, entregats per a la seva explotació, llogats o intercanviats, ja sigui individualment o amb d’altres actius o passius amb els que guardin relació, ii) que sorgeixin de drets legals o contractuals, amb independència que siguin transferibles o separables de l’empresa. Els INTANGIBLES que habitualment es valoren són: MARQUES protegides legalment, transmeten al client una reputació d’empresa o producte que contribueix mitjançant un major preu o una major quota de mercat en la generació de fluxos de caixa. KNOW HOW que permet a la companyia generar un producte diferenciat a millorar els processos, si aquest Know-how compta amb protecció legal, parlaríem de PATENTS o models d’utilitat. CARTERA DE CLIENTS és el conjunt de relacions amb els clients susceptibles de generar ingressos.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en un anàlisis detallat dels actius, la seva quantificació pels nostres experts i l’emissió d’un informe dels actius afectats. Els mètodes més acceptats són: (1) Mètode del cost: Es basa en costos/inversions incorregudes (a cost històric o de reemplaçament) necessàries per a crear l’intangible des del seu inici fins a la data de la valoració; (2) Mètodes d’ingrés o renda: Es basen en els beneficis/fluxos de caixa estimats per el futur obtinguts mitjançant la utilització de l’actiu intangible, descomptats al tipus adequat de factor d’actualització; i (3) Mètode de mercat: Es basa en l’estudi i anàlisi de transaccions similars en el mercat.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Directors financers, responsables de la fiscalitat de les empreses del grup.
  • Assessors fiscals.
  • Assessors jurídics.
  • Auditors.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

És recomanable que la valoració d’intangibles estigui certificada i argumentada per una entitat de reconegut prestigi. A més a més la valoració ha de ser independent de qualsevol de les parts implicades i resulta indispensable en diverses situacions: Operacions corporatives vehiculades com a aportació d’actius, compra venda de negocis o unitats productives (asset deals), litigis de propietat intel·lectual, assignació del preu global de compra a actius (Purchase Price Allocation, PPA), Patent Box: optimitzadora d’ingressos d’un centre generador d’innovació, operacions de preus de transferència que involucren actius intangibles (operacions de reestructuració).

PER QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Marques, know how, patents, cartera de clients, projectes tecnològics o científics.