Risc Valor - Expropiacions

La complexitat d’un expedient expropiatori, pel que fa a requisits administratius i a l’obtenció de les indemnitzacions, fa aconsellable la proximitat i complicitat d’un expert.

Risc Valor et pot acompanyar en processos expropiatoris, garantint una correcta obtenció i càlcul de les indemnitzacions. I per a tramitar l’expedient administratiu amb garanties d’èxit, et podem ajudar a fixar el justipreu d’expropiació, verificant las operacions de repartiment de beneficis i càrregues per a l’execució de l’ordenació territorial i urbanística, fixant el preu a pagar pel propietari en la venda o substitució forçosa, o inclús determinant la responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública. Posem a la teva disposició el nostre equip d’especialistes que et pot assessorar sobre la problemàtica expropiatòria.

QUÈ ÉS?

Un expedient d’expropiació forçosa iniciat per l’Administració ha de respectar unes normes: la declaració d’utilitat pública o d’interès social, la declaració de necessitat d’ocupació i obtenció del “justipreu”. Rebuda la notificació d’ocupació i expropiació, els propietaris afectats tenen dret a concretar el valor del que s’està expropiant de forma motivada (full d’apreci). Algunes de les pèrdues a justificar són les de béns no traslladables, despeses de trasllat, pèrdues d’activitat transitòries o pèrdues de fons de comerç, entre d’altres. A partir d’aquest moment, o bé hi ha consens de valors o bé s’inicia un expedient de reclama¬ció amb discrepàncies de valor. En aquest procés és important comptar amb la supervisió d’un equip tècnic i d’economistes especialitzat en expropiacions i disposar d’un informe d’expropiació identificant els perjudicis econòmics o patrimonials soferts, per a la correcta reclamació de quantitats a l’Administració competent, inclús en cas d’impugnacions a instàncies judicials. El nostre equip t’acompanyarà en qualsevol d’aquests escenaris per a defensar els teus interessos econòmics justificats motivadament.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en un anàlisi i identifica¬ció detallats dels elements (drets i/o béns) amb impacte de valor, la seva quantificació per part dels nostres experts i l’emissió d’un informe i certificat quantificant la pèrdua patrimonial. Les valoracions es faran per criteris i mèto¬des estàndards segons la tipologia de l’element a valorar i l’equip tècnic podrà estar composat per un tècnic competent –arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic- i/o economista. L’informe lliurat es composa d’un exemplar original de l’expedient de valoració i d’una còpia en format PDF signada digitalment. El nostre equip t’acompanyarà per a fonamentar adequadament les teves al·legacions.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Afectats per expedients d’expropiació.
  • Assessors jurídics.

PER A QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Perquè és recomanable que l’obtenció dels valors estigui certificada per una entitat de reconegut prestigi. A més, la valoració realitzada per una societat de taxació garanteix, no només la independència de les parts implicades, sinó que l’Administració accepti l’informe emès. El treball de valoració estarà ben argumentat, justificat i documentat i serà trans¬parent, motiu pel qual constituirà una eina adequada per a l’obtenció i/o reclamació del valor de la pèrdua. Amb aquests requisits, el treball serà més difícilment impugnable. Finalment és imprescindible que els equips de treball siguin multidisciplinaris, especialitzats per a la valoració d’actius diversos en funció de la seva tipologia i/o explotació.

PER A QUIN TIPUS DE SITUACIONS?

Pèrdua directa de béns i elements no traslladables; drets d’arrendament; despeses de trasllat; pèrdua transitòria d’activitat i benefici; hono¬raris tècnics i permisos; condicionament del nou local i valoració del perjudici econòmic.