Valoracions industrials

Valoracions industrials
En la valoració industrial donem valor a naus, instal·lacions, maquinària i d’altres estris, utillatge, eines i mobiliari. En definitiva donem el valor del conjunt productiu d’una empresa. Risc Valor pot ser el teu col·laborador de confiança en la valoració d’actius singulars, vinculats a l’activitat productiva de l’empresa.Read more

Valoracions internacionals

Valoracions internacionals
En funció de la finalitat, podem valorar amb la normativa que regeix a Espanya, o bé emetre informes de valoració conforme a altres estàndards internacionals. És normalment el destí o la finalitat de l’operació la que ens ha d’indicar si la valoració de l’actiu ha de fer-seRead more

Estudis de mercat immobiliaris

Estudis de mercat immobiliaris
Risc Valor et dóna les claus per saber quina és la dinàmica del mercat immobiliari, perquè puguis analitzar i definir el millor posicionament del teu producte. Risc Valor analitza els principals paràmetres del mercat immobiliari per a determinar-ne quina és la seva dinàmica en un moment determinat.Read more

Avals i garanties per AEAT

Avals i garanties per AEAT
Tens la necessitat d’aportar garanties sobre actius davant l’Agència Tributària? Podem valorar els teus actius, complint amb els requisits de l’AEAT mitjançant una valoració justificada. Per aquesta finalitat, les valoracions que s’aporten a l’Agència Tributària hauran de complir uns requisits per al seu reconeixement i acceptació; ésRead more

Valoracions hipotecàries

Valoracions hipotecàries
El nostre equip d’experts en valoracions de qualsevol tipologia, et pot ajudar en operacions hipotecàries, mitjançant una valoració objectiva dels actius que intervinguin en l’operació. Risc Valor és una de les empreses homologades pel Banco de España per a l’emissió de valoracions amb garantia hipotecària des deRead more

Indemnització en expropiacions

Indemnització en expropiacions
La complexitat d’un expedient expropiatori, pel que fa a requisits administratius i a l’obtenció de les indemnitzacions, fa aconsellable la proximitat i complicitat d’un expert. Risc Valor et pot acompanyar en processos expropiatoris, garantint una correcta obtenció i càlcul de les indemnitzacions. I per a tramitar l’expedientRead more

Operacions vinculades

Operacions vinculades
T’ajudem a comprovar si els preus fixats entre les parts vinculades són de mercat, o bé a estimar quins serien els més adequats en tot tipus d’operacions. El nostre equip especialitzat en preus de transferència, t’ajudarà a analitzar si els preus pactats entre parts vinculades són elsRead more

Actius intangibles: marques, patents i know-how

Actius intangibles: marques, patents i know-how
Intangibles: l'actiu amb més rellevància en la generació de valor empresarial. Dins del valor global de l'empresa, t'ajudem a estimar els valors dels actius claus en la generació de l'esmentat valor empresarial. Poden prendre diverses formes i afectar a diverses àrees clau de la Companyia: marques (marketing),Read more

Valoracions cadastrals i contradictòries

Valoracions cadastrals i contradictòries
Risc Valor t’aporta l’experiència i el coneixement per argumentar la teva oposició al valor assignat per l’Administració Pública i, en el seu cas, reclamar la corresponent devolució. Risc Valor t’ajuda en processos d’impugnació de valors a determinar si el valor assignat al teu immoble per l’Administració ésRead more

Herències i divorcis

Herències i divorcis
En moments difícils, Risc Valor t’aporta la serenitat i confiança d’un equip d’experts en valoracions per argumentar les teves reclamacions en casos d’herències o divorcis. T’ajudem en processos de repartiment de patrimoni, determinant el valor de mercat dels actius que formen part del patrimoni afectat en processosRead more