Risc Valor - Catastrals i contradictòries

Risc Valor t’aporta l’experiència i el coneixement per argumentar la teva oposició al valor assignat per l’Administració Pública i, en el seu cas, reclamar la corresponent devolució.

Risc Valor t’ajuda en processos d’impugnació de valors a determinar si el valor assignat al teu immoble per l’Administració és el correcte, o bé, existeixen erros de classificació, característiques o criteris que permetin al contribuent presentar una valoració contradictòria. El nostre equip especialitzat en les normes de valoració cadastral t’ajudarà en tot el procés d’impugnació: des de la verificació i validació de l’import assignat, l’elaboració del corresponent informe pericial contradictori i incloent si s’escau, la defensa com a pèrit en fase judicial.

QUÈ ÉS?

El valor cadastral assignat a un immoble determina la base del pagament d’impostos de naturalesa real, com els de tinença (IBI) i els de transmissió (compravendes, successions i donacions). En ocasions registralment en el Cadastre els actius estan indegudament classificats o existeixen errors en les seves característiques, fet que provoca un increment en la càrrega fiscal que suporta el contribuent. En altres ocasions, com en les de liquidació d’impostos sobre transmissions, l’Administració Tributària realitza una comprovació de valors amb la corresponent proposta de liquidació – si procedeix- de l’impost corresponent. En ambdós escenaris el nostre equip està especialitzat en la valoració d’actius en procediments fiscals per ajudar-te a instar una valoració contradictòria, o bé a iniciar un procés d’impugnació de valor cadastral. El nostre equip treballarà conjuntament amb els assessors fiscals-jurídics per intentar garantir l’èxit de la reclamació; i si fos necessari també et defensarà com a pèrit la valoració contradictòria. L’homologació com a Societat de taxació pel Banc d’Espanya ens fa competents davant qualsevol instància de l’Administració Pública.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

En el cas de les verificacions cadastrals es comprovarà la correcta assignació de valors per usos segons la ponència de valors vigent i la correcta aplicació dels criteris i normes de valoració cadastral. En cas d’existir discordances i/o errors, es procedirà a realitzar un informe manifestant-los i quantificant-ne l’impacte en el valor assignat de l’actiu. En el cas de l’informe pericial contradictori, s’examinarà l’informe de justificació de valoració de l’Administració i en base als punts de disconformitat s’elaborarà un informe de valoració contradictori, on es posaran en manifest de forma raonada i justificada els arguments sobre els quals es basa la nova proposta de valor.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Contribuents afectats per una inspecció de valors (hereus…).
  • Assessors fiscals, jurídics.
  • Responsables d’immobles de gran dimensió.
  • Entitats amb sòls pendents de gestió.
  • Empreses patrimonials i SOCIMIs.

PER QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

Perquè pot traduir-se en un estalvi fiscal; a vegades no només en l’impost anual (IBI), sinó també en els derivats en que la base de referència per una possible comprovació de l’Administració és el valor cadastral assignat. En el cas de la pericial contradictòria, impugnaràs el valor comprovat per l’Administració Tributària amb la corresponent oposició a la proposta de liquidació. El nostre informe argumentat i justificat amb la corresponent normativa de valoració aplicable, constituirà la base sobre la qual l’assessor fiscal o jurídic podrà reforçar i argumentar la teva reclamació o impugnació davant la instància corresponent. En aquest procés estaràs assessorat pel nostre equip tècnic i d’economistes.

PER A QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Edificis protegits o amb càrregues especials –amb contractes de lloguer antics-, actius singulars –aeroports, refineries, ports-, sòls pendents de gestió, sector hoteler, cadenes de distribució, empreses gestores de patrimonis, hereus patrimonials.