Valoracions hipotecàries

Presentació

El nostre equip d'experts en valoracions de qualsevol tipologia us pot ajudar en operacions hipotecàries, mitjançant una valoració objectiva dels actius que intervinguin en l'operació.

Risc Valor és una de les empreses homologades pel Banc d'Espanya per a l'emissió de valoracions amb garantia hipotecaria des del 1994. Per això, l'equip de Risc està legitimat per determinar el valor dels actius que formen part d'una operació hipotecària, complint l'ordre ECO805/2003, els requisits del qual entre altres són els següents: disposar d'accés a l'interior de l'actiu, aixecament de plànols/croquis, comprovació del seu estat de conservació i ocupació, identificar adequadament la finca registral objecte de garantia, verificant al seu torn la no-existència d'il·legalitats urbanístiques.

Què és?

Les taxacions que es realitzen amb finalitat hipotecària tenen efectes jurídics, per la qual cosa estan subjectes al compliment de normes relatives a qui les pot fer i com s'han de fer per poder assegurar que el valor de taxació que es calcula és vàlid. Els informes de taxació són elaborats per societats de taxació homologades i supervisades pel Banc d'Espanya. L?objectiu d?una entitat financera en aquest tipus d?operacions és garantir-se que l?habitatge té un valor suficient perquè en cas d?impagament pugui recuperar els diners prestats via hipoteca.

El valor de mercat és l'import net que raonablement podria esperar rebre un venedor per la venda de l'immoble a la data de la valoració, mitjançant una comercialització adequada, i suposant que existeix almenys un comprador potencial, i que tots dos, comprador i venedor actuen lliurement i sense un interès particular a l'operació. Risc Valor, com a societat de taxació homologada pel Banc d'Espanya, està capacitada i és competent per emetre informes de valoració amb finalitat hipotecària.

Per a qui?

i-persfis&jur-Business man-02-WF

A les persones o empreses que necessiten
finançament extern donant com a
garantia creditícia un actiu immobiliari

Fes click sobre la imatge per a descarregar (PDF)

caCA