Risc Valor - Avals i garantíes AEAT

Tens la necessitat d’aportar garanties sobre actius davant l’Agència Tributària? Podem valorar els teus actius, complint amb els requisits de l’AEAT mitjançant una valoració justificada.

Per aquesta finalitat, les valoracions que s’aporten a l’Agència Tributària hauran de complir uns requisits per al seu reconeixement i acceptació; és imprescindible que els informes que serveixin com a garantia, siguin emesos per una societat de taxació de prestigi que estigui registrada en el registre d’entitats de valoració especialitzades del Banco de España. Et volem oferir la proximitat del nostre equip per argumentar i justificar degudament un complet informe de valoració, que constitueixi una eina adequada i transparent per a la determinació del valor de la garantia, seguint els requisits, comprovacions i recomanacions de l’ordre ECO/805/2003.

QUÈ ÉS?

En l’article 65 de la Llei 58/2003 de la General Tributària (LGT) es contempla la possibilitat d’endarrerir o fraccionar “deutes tributàries que es trobin en període voluntari o executiu”. D’acord amb l’article 65.2 de la LGT, podran endarrerir-se quasi tots els impostos o deutes amb l’Administració Tributària, excepte els models objecte de pagament de retencions dels treballadors i professionals (model 111 per exemple). Les garanties aportades han de cobrir el deute del període voluntari, els interessos de demora que generi l’endarreriment o fraccionament del pagament i un 25% de la suma d’ambdós. Serà necessari disposar de garanties (aval bancari o garantia hipotecària) per endarrerir deutes la quantitat de les quals superi els 18.000 euros. Risc Valor et pot ajudar a certificar de forma adequada i independent el valor dels actius que poden formar part de l’aportació de garanties a AEAT, com a entitat especialitzada i habilitada en el registre d’homologacions de societats de taxació del Banco de España.

EN QUÈ CONSISTEIX EXACTAMENT?

La valoració consisteix en una comprovació d’aspectes jurídics i tècnics de la finca, en determinar el valor segons els criteris i metodologia de la norma ECO805/2003 i com a resultat, s’emet un informe i certificat de taxació segons els requisits exigits per la normativa hipotecària marcada pel Banco de España. El document que lliurem compte amb un exemplar original de l’expedient de valoració o exemplar en format PDF signat digitalment. Segons la complexitat i tipologia de la finca, aquest informe pot fer-se en un parell de dies i té una vigència de sis mesos.

A QUI ES DIRIGEIX?

  • Persones físiques i jurídiques.
  • Assessors jurídics.
  • Assessors fiscals.
  • Gestories.

PER QUÈ NECESSITES AQUEST SERVEI?

És imprescindible que l’obtenció dels valores estigui certificada per una entitat de reconegut prestigi com Risc Valor, especialitzada i acreditada en el registre d’homologacions de Societats de Taxació del Banco de España, habilitada per a emetre informes de valoració amb finalitat hipotecària. La feina ha d’estar ben argumentada i justificada mitjançant un informe complert i suficientment documentat i transparent, que constitueixi una eina adequada per a l’obtenció del valor de les garanties. L’endarreriment del pagament d’impostos pot ser una bona alternativa a la disponibilitat de diner líquid en moments en els que hi hagi dificultats per accedir al finançament d’entitats financeres.

PER A QUIN TIPUS D’ACTIUS?

Habitatges, edificis en construcció o rehabilitació, edificis en explotació o buits, naus industrials, locals comercials, oficines, terrenys, solars i parcel·les, finques rústiques i altres edificacions en explotació econòmica, maquinària.